Sony SLT-A99V DT 11-18mm F4.5-5.6 16mm F/10.0 1/60s ISO 320
Nomura Samurai House Kanazawa 01
Nomura Samurai House Kanazawa 01
Japan
Japan